Dumppi alumnit ry:n säännöt

PRH:n hyväksyntä 29.12.2017

 

1 § Yhdistyksen nimi on Dumppi alumnit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Dumppi ry:n alumnien  ja sen edustamien henkilöiden yhdistäjänä sekä luoda ja ylläpitää perinteitä alumnien välillä. Tämän lisäksi yhdistys tukee jäsentensä ammatillista kasvua ja verkostoitumista. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään myös vuorovaikutusta alumnien ja Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan ja muiden tärkeäksi katsomiensa tahojen välillä. Yhdistys voi myös myöntää stipendejä Dumppi ry:n edustamille ansioituneille opiskelijoille. Yhdistys voi myös myöntää Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa tai sen edeltäjissä tietojärjestelmätiedettä kognitiotiedettä, kyberturvallisuutta, tietojenkäsittelytieteitä tai muita Dumppi ry:n edustamien opiskelijoiden opintoja opiskeleville ansioituneille henkilöille stipendejä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, keskustelu-, koulutus- ja vapaa-ajan harrastus- ja virkistystilaisuuksia. Yhdistys on voittoa tavoittelematon. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kuitenkin harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää vapaa-ajan tapahtumia, huvi- ja koulutustilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, jolla kerätään varoja välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja.

 

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi hakea Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnasta tai sen edeltäjistä valmistunut Dumppi ry:n edustama pääaineopiskelija tai siellä merkittävästi opintoja suorittanut tai siellä työskennellyt henkilö. Jäsenen kotipaikka voi olla myös ulkomailla. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseneksi liittymisen edellytyksenä on vuosittaisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun maksaminen. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudet vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistykseen voi myös kuulua kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen voi esittää yhdistykselle kunniajäsenehdokkaita, jotka yhdistyksen kokous hyväksyy ¾ äänienemmistöllä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta ja jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva. Jäsenen tai kunniajäsenen voi erottaa yhdistyksen hallitus, mikäli jäsen on laiminlyönyt maksuvelvoitteensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

4 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään vähintään 2 viikkoa ennen tilikauden vaihtumista. Siinä vahvistetaan liittymis- ja vuosimaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

 

5 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 3 kuukauden aikana tilikauden päättymisestä. Siellä esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille tilivelvollisille.

 

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen voi kuulua neljästä kymmeneen (4–10) jäsentä. Hallitus järjestäytyy. Ehdolle hallituksen jäseneksi voi asettua yhdistyksen jäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet tai lähinnä puolet ovat vuosittain erovuorossa. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan tammikuun alusta. Hallituksen erovuorosta poikkeavat eropyynnöt käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Lisäksi hallituksen kokouksiin voidaan kutsua Dumppi ry:n ja Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan edustajia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen Kokouksissa. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Mikäli ehdokkaita hallituksen jäseniksi on enemmän kuin hallitukseen on vapaita paikkoja, suoritetaan ehdokkaiden kesken enemmistövaali. Eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan hallitukseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien vähintään 50 % hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestystilanteissa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus voi pitää kokouksensa etäkokouksina.

 

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

8 § Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

9 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole muilta osin toisin määrätty. Äänivaltaisia ovat yhdistyksen jäsenet. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksissa pöydällepanoa voi vaatia 1/3 kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Pöydälle pantu asia on otettava esille seuraavassa kokouksessa, jossa siitä on myös päätettävä.

 

10 § Yhdistyksen sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Ensimmäisessä kokouksessa sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä ja yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa, jossa ne on hyväksyttävä muuttumattomina.

 

11 § Yhdistyksen purkamisesta päätetään äänestämällä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokousten välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä. Jäljelle jääneet varat on yhdistyksen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaan luovutettava Jyväskylän yliopistolle käytettäväksi Dumppi ry:n edustamien opiskelijoiden opiskelun tukemiseen.

 

12 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.